De notitie over Erasmus is van een onbekende kloosterling uit Stein bij Gouda. Er staat een passage in die heel wat pennen heeft losgemaakt.

In een handschrift in het Streekarchief Midden-Holland (Gouda, SAMH, Librije, 1424. 14, [olim 2316 F 4]) staat op fol. 33r-36r een notitie over Erasmus. Het handschrift, dat dateert uit de jaren tachtig of negentig van de 16e eeuw, is geschreven door een van de monniken van het klooster Stein, hetzelfde klooster waar Erasmus was ingetreden. Het eerste gedeelte van dit handschrift wordt ingenomen door excerpten uit Cornelius Loos' De illustribus scriptoribus huius temporis (over de illustere schrijvers van deze tijd), een boek dat in 1581 in druk verschenen was. Eén van die illustere schrijvers was Erasmus, en ook van hem staat er een biografie in.

In de Latijnse notitie over Erasmus staat informatie die een rol speelt in het debat over de geboorteplaats van de beroemde humanist. Al met al is het niet veel en de mededeling over Erasmus' afkomst omvat maar enkele regels. Lees verder in het artikel De notitie over Erasmus door J.W. Klein in het blad Tidinge (oktober 2006) van de Historische Vereniging Die Goude. Daar leest u wat er in de notitie staat over Erasmus en diens geboorteplaats en wat nu de verontwaardiging van de schrijver heeft opgewekt.

Hieronder staat een aantal getranscribeerde en vertaalde passages uit het handschrift (oude foliëring).
30r-32v : korte biografie van Erasmus
33r-36r : notitie over Erasmus
86v : korte biografie van Snoij

korte biografie van Erasmus
30r

1424.14 30r

Erasmus Roterodamus

Erasmus Roterodamus, ex
Insula (ut scribit Paulus Io-
vius) Batavorum, perpetuis
eruditae laudis honoribus
extollendus videtur, postquam
a
etatis nostrae scriptorum prope
omnium decus, ingenii fertilitate
superavit. Qui in adolescenti
aetate, curatorum ductu, monasti-
cen Divi Augustini, Canonicorum
(ut vocant) regularium in mo-
nasterio Steijn, prope Goudam
Batavie oppidum professus
est. Iactis primum studiorum
fundamentis Daventrie Trans-
isulanae, usus preceptore
Alexandro Hegio, Westphalo,eius
Schole moderatore, qui omnium
primus Grecas literas in Ger-

Erasmus van Rotterdam

Erasmus van Rotterdam afkomstig van het 'Eiland van de Batavieren' zoals Paulus Iovius[1] schrijft, moet naar het schijnt verheven worden met eeuwige loftuitingen vanwege zijn eruditie omdat hij de roem van bijna alle schrijvers van onze tijd met de rijkdom van zijn geest heeft overvleugeld. In zijn jonge jaren is hij op aandringen van zijn voogden als monnik van Sint Augustinus ingetreden bij de zogenoemde reguliere kanunniken in het klooster Steijn in de buurt van Gouda, een stad in Holland. De basis voor zijn opleiding was daarvóór gelegd in Deventer aan de IJssel waar hij les kreeg van Alexander Hegius[2] uit Westfalen, rector van de school daar, die als allereerste de Griekse letteren naar Duitsland bracht.

[1] Paolo Giovio (1483-1552) Italiaans arts, historicus en biograaf.
[2] Alexander Hegius (1439/1440-1498) Duits humanist en onderwijshervormer.