1

0190.3263 3 001

GESCHENCK,
Op geseyde
St. NICOLAES AVONT.

Apocalyps 2, vers 15.
Also hebt oock ghy die de Leeringe
der Nicolaiten houden: ‘t welck
ick haete.

Men seght in een gemeen
Spreeck-woort / daer
Godt een Kercke bout, [[1]]
daer bout de Duyvel een
Capelle. Daer de Heere
een Kercke bout / om uyt
het vervallen en verdor-
ven menschelijcke ghe-
slachte sich een Gemeynte te vergaederen
ten eeuwigen leeven / daer bout den Satan
een Capelle / om sich te vergaederen Mee-
de-gesellen ter eeuwigher Verdoemenis.
Den Satan / zijnde een vyandt Godts /
ende sijner Ghemeynte; een Menschen-
Moorder vanden beginne, Johannes 8, vers 44;
een Vyant der menschen, Mattheus 13, vers 25;
des menschen weederparty, om gaende als
een brullende Leeuw, soeckende wien hy
mocht verslinden, 1 Petrus 5, vers 8; dien
Geest / wiens naem is Apollyon, Abad-

 

[1] [By Godts Kerck bout de Duyvel sijn Capel.] in de marge

Geschenk op genoemde Sint-Nicolaasavond

Openbaring 2 vers 15:
Alzo hebt ook gij die zich houdt aan de leer van de Nicolaïeten; hetgeen ik haat!

Men zegt in een bekend spreekwoord: waar God een kerk bouwt, bouwt de duivel een kapel.
Waar de Here een kerk bouwt om uit de vervallen en verdorven mensheid een gemeente bijeen te brengen voor het eeuwige leven, daar bouwt de satan een kapel om metgezellen bijeen te brengen voor de eeuwige verdoemenis.
De satan is een vijand van God en zijn gemeente, een mensenmoordenaar vanaf het begin; Johannes 8 vers 44.
Een vijand van de mens; Mattheüs 13 vers 25.
De tegenpartij van de mens, die rondgaat als een brullende leeuw en zoekt wie hij kan verslinden; 1 Petrus 5 vers 8.
Die geest wiens naam in het Hebreeuws was Abaddon, in het Grieks Apollyon,