19r

¶ Van costeliken ghesteenten. Dat dertiende dyalogus
0190.8302 019r 1
Alle die costelike ghesteenten quamen te samen ende sey
den . wij sijn die alre costelickste dinghen die den men
schen alre waerdste sijn Ende ist dat wij na den wil=
le der menschen ghecoft worden soe sellen wij min ende cleyn
gherekent worden Laet wij daer om in verren steden onse wo
ninghe maken op dat wij niet gheuonden en moghen worden
dan mit groten arbeyde ende coste want dat wort vanden coop
luden seer waert ghehouden ende niet sonder groet goet ghe
coft dat selsen is Ende daer om dier wanthet niet veel ghesien
ende gheuonden wort. Daer om seyden si DJe costelike
dinghe hebben willen . moeten hem daer om oeck wel in gro
ten arbeyt ende costen stellen ¶ Alsoe sal oeck die goede men
sche arbeyt doen ende na sinen vermoghen niet vertraghen
om die doechden te weruen want ledicheyt is een viant der zielen
Daer om staet ghescreuen int vader leuen die werckende monic
wort alleen becoort van enen duuel . Mer den ledigen anuechten
dusent vianden Hier om seyt Jheronimus.Wilt altoes doende we
sen in wat goets wercks op datti die duuel onledich vindet.
Die onledighe mensche is als een casteel dat wel ghesloten is.
welken die viant gheen schade doen en mach Aldus seyt oeck
augustinus niet lichteliken en wort hi beuanghen vanden be=
coorre die onledich is in goeder oefeninghe .¶ Daer om sellen
die ouders haer kinderen stellen tot hantwercke ter wijlen dat

De dertiende dialoog. Over kostbare stenen
0190.8302  019r 1
Alle kostbare stenen kwamen bij elkaar en zeiden: “Wij zijn de aller kostbaarste voorwerpen, die voor mensen het meeste waard zijn. Omdat wij naar believen door mensen gekocht kunnen worden, zal er te weinig voor ons worden betaald. Laten wij daarom in verre steden onze woningen bouwen zodat wij pas na grote inspanning en kosten gevonden kunnen worden. Dat wordt door kooplieden voor zeer waardevol gehouden en wat zeldzaam is, wordt voor veel geld gekocht en is duur omdat het niet veel gezien en gevonden wordt.” Daarom zeiden zij: “Hij die kostbare voorwerpen wil hebben, moet er veel moeite voor doen en er veel voor betalen.”
Zo moet ook de goede mens moeite doen en niet nalaten naar zijn vermogen de deugden te verwerven, want ledigheid is des duivels oorkussen. Daarom staat er in Het Leven van de Woestijnvaders geschreven: “De werkende monnik wordt slechts in verzoeking gebracht door één duivel maar luiaards door duizend.” Daarover zegt Hieronymus: “Doe altijd goede werken zodat de duivel je druk bezig ziet.”
De drukbezette mens is als een kasteel dat goed gesloten is en waar de vijand geen schade kan aanrichten. Zo zegt ook Augustinus: “Degene die bezig is met goede werken wordt niet gauw in verleiding gebracht.”
Daarom moeten ouders hun kinderen aanzetten tot werken als