Rekening van inkomsten en uitgaven door de burgemeesters ten behoeve van de oorlogsvoering, 21 juni 1572-1574

Archief van de stad Gouda, 1311-1815; Rubriek: Beheer van de stedelijke financiën en eigendommen / Stadsrekeningen en de bijlagen daarvan.

Voor transcriptie en hertaling van de Rekening van inkomsten en uitgaven is gebruik gemaakt van het exemplaar uit het Streekarchief Midden-Holland (Gouda SAMH, 0001. 1819).
De folio's 1-17 ("ontfanck") ontbreken.

18r

0001.1819 18r

xviij

Vuytgeef

T erst van tsiluer dat binnen der Goude
gecollecteert es omme verstreckt te
werden ter betaelinghe oft onderhout
vande heertocht daer Jn die mede syne
Prince Excellentie tot secours vande Landen
Jn Brabant gecoemen was achtervolgende
seeckere resolutie vanden heeren staet
van hollant tot Dordrecht gecomen
Jn Julio 1572

Jtem die vander Goude achtervolgende
d' voorszeide resolutie van myn heeren den
staeten van hollant tot Dordrecht genomen /
hebben binnen der seluer stede eerstelyc
doen Jnuentarieren ende daer nae in
heurlieden handen doen comen alle t’siluer
vergult ende onvergult dat alldaer
beuonden es die kercken/ cloosteren/ godtshuysen
ende andere collegen ende gilden te competeren
T welck sulcqx gedaen synde Js tvoorszeide
siluer/ by de gedeputeerden der voorszeide
stede tot dordrecht gebracht ende aldaer
Jn handen van Adriaen Manmaecker
als by syne Prince Excellentie daer toe
gecommitteert ouergeleuert Te weten
drie hondert marck vergult ende hondert
sessendertich marck wit siluer maeckende
tsaemen iiijc xxxvj marck blyckende
by de recipisse van dato den iiije
Augusti 1572 welck siluer te weten
tvergult d' onche gereeckent tot j pond
xviij stuiver ende twitte tot i pond xiiij stuiver aen gelde

hertaling