91r

0190.8258 091r

veel volcs verslaghen ende wonnen drie ban=
nyeren als leyden. haerlem. ende aemsterdam
Ende dit was des manendaechs nader elf du
sent maechden dach
INt iaer ons heren dusent vier hondert ende
xxvi. opten vierden dach van aprille so toech
vrou iacob van hollant mit die stede van scoen
houen. goude ende oudewater  Ende mit die
kermers voer haerlem daer si iiij.weken voer
laghen  Ende hier op hadde die hertoghe van
burgongen veel volcs wt vlaenderen wt pic=
kerdyen in hollant ghebrocht Daer oec mede
waren die van lichter velde mit die cammerts:
Ende sijn ghecomen binnen leyden ende meen=
den des anderen daghes vrou iacob van haer=
lem te verdriuen Doe dit vrou iacob vernam
soe toech si haestelic van haerlem . ende sijn
ghecomen bi alfen aen die goude sluus  Ende
daer ghemoete hoer die stede van leyden mit
die piccaerts ende mit die cammersDaer ghe
deecht tot enen starcken stride . daer vrouwe
iacob seluer int velt was. ende wan den strijt
Daer wel vijf hondert man verslaghen wor=
den  Daer oec verslaghen wort otte van rey=
merswale baeliu van rijnlant was mit vijf
ende tachtich poerters van leyden Desen strijt

veel krijgsvolk konden doden. Ze maakten drie banieren buit, die van Leiden, van Haarlem en van Amsterdam. Dit gebeurde op de maandag na de dag van de elfduizend maagden.
Op 4 april 1426 trok vrouwe Jacoba van Holland samen met de steden Schoonhoven, Gouda en Oudewater en met de Kennemerlanders op tot voor Haarlem. Ze lagen er vier weken. In reactie daarop had de hertog van Bourgondië een groot leger uit Vlaanderen en Picardië naar Holland gestuurd. Er waren ook manschappen uit Lichtervelde en Cammert bij.
Deze legers trokken Leiden binnen. Ze waren van plan om vrouwe Jacoba de volgende dag uit Haarlem te verdrijven. Toen vrouwe Jacoba dat hoorde, vertrok ze in allerijl uit Haarlem. Ze kwam tot aan de Goudse sluis bij Alphen. Daar trof ze strijders uit Leiden, maar ook uit Picardië en Cammert. Er ontstond een hevige strijd. Vrouwe Jacoba was zelf op het slagveld te vinden. Ze won de strijd. Er kwamen daar wel vijfhonderd manschappen om. Onder hen was ook Otto van Reimerswaal, de baljuw van Rijnland, met 85 inwoners van Leiden.
Deze strijd