1r

Pelgrimage 01r

Een Pelgerimsche
Reijse
nae de H Stadt
Jerüsalem,
Die gedaen heeft den
E Jacob dircksen Pelgrimage vander gou in holland
Die alt Voornaemste soo op den wegh
Als oock int H Lande, Claerlijck beschreven
Ende fijguijerlijck in desen afghebeeldt
soo het tegens woordich staet ende te sijen is

Nach een pelgrimsche rise die gedaen heeft den
E heer Jeronimus Scheijdt van erffort int jaer
1615 van Jerusalem naede Jordan ende voorts nae
Sodoma ende gomora en vederom door egijpten nae
Jerusalem

Een pelgrimage naar de heilige stad Jeruzalem die de eerwaarde Jacob Dircksen Bockenbergh van Gouda in Holland gemaakt heeft. Hij. die al het voornaamste zowel onderweg als ook in het Heilige Land duidelijk beschreven en aanschouwelijk in woorden heeft afgebeeld, zoals het er tegenwoordig staat en te zien is.

Eveneens een pelgrimage die de eerwaarde heer Jeronimus Scheidt van Erfort gemaakt heeft in 1615 van Jeruzalem naar de Jordaan en verder naar Sodom en Gomorra en terug door Egypte naar Jeruzalem.