27v

Pelgrimage 27v

Pelgrimsche reijse

Beschrijuinge des
Conincklicken tempel
Salomon

Aen dese tempel sietmen noch hedens dachs
staen twalef portalen ende men siet door het
eenen portael een groote lege plaese met veel
olijfbomen oock soo siet men een grote vierkant ghebo
usel twelck boven plat is daer men met trappen
op door een steene poorte gaet ende ijnt midden van
dit viercant soot schint soo is dat den tempel van
Salomon die isser sedert op ghetimmert ende
is bij nae heel ront dan het is int ronde
Cantich dan heet is en Cannen van veeren
soo niet sien want wij en mochten daer
niet bij Coomen wij worden wel berecht
dat dit werck rontsom Seer schoon ende Cost
lick Geschildert was Alles ruijtwijsen
ofte viercantich als oft glasen hadden
Gheweest ende door dese voorschreven
portalen en Moogen geen Cristenen is com
en op de verbeurte vant lijf ofte sij moeten de
turcken aenhangen ende haren Mannieren
Ende weten onderhouden

Een Ander beschrijuinghe vanden
tempel des Conincks salomon twelck
Claerelijck beschreuen is van den E. heer
heronijmus schijt van erffort de selfs in
de tempel Gheweest is ende alles
ghesien heeft alsoo hij betuijcht met zijn eijgen
boeck gedruckt tot erffort int jaer 1615
Voor een vande deuren ofte in ganck des
Voorschreven tempels daer staet eene vier
Canten steene back die altijts vol

Pelgrimage

Beschrijving van de koninklijke tempel van Salomon

Aan deze tempel zitten nog heden ten dage twaalf portalen en men ziet door een portaal heen een grote lege plaats met veel olijfbomen. Men ziet ook een groot vierkant bouwsel dat van boven plat is, waar men via treden naar boven door een stenen poort gaat en in het midden van dit vierkant lijkt het dat de tempel van Salomo er sindsdien op gebouwd was. Hij was bijna helemaal rond, want hij was van deze kant in het rond achtkantig. Wij konden het van ver niet zien, omdat wij daar niet bij mochten komen. Men vertelde ons wel dat dit werk rondom zeer rijk en mooi beschilderd was, alles ruitvormig of vierkant zoals glazen vaak waren. Door deze voornoemde portalen mochten geen christenen naar binnen: daar stond de doodstraf op, of zij moesten bij de Turken horen en zich houden aan hun manieren en wetten.

Een andere beschrijving van de tempel van koning Salomo is die die door de edele heer Hieronymus Scheijdt van Erfford helder beschreven is. Hij zelf is in de tempel geweest en heeft alles gezien zoals hij getuigt in zijn eigen boek, gedrukt in Erfford in 1615. Voor een van de deuren of ingangen van de voornoemde tempel staat een vierkanten stenen bak die altijd vol