61r

0200.1 61r

[61] [[1]] Betaelt aen een quartier Hout, ende
Turf, daer men vier mede maeckt, voor’t Stadt-Huijs
overmits ’t houwelijck van onsen genadigen Heer, ende
de Dochter van Vranckrijck etc.

[[2]] Anno 1516. de Gelderse nemende
Nieupoort, dat de Stadt-Houder na wederom
wint, etc

[[3]] Tot Antwerpen wert in delibera-
tie gestelt, oft mijn genadigen Heer de Koninck
bestant zoude maken, met Hartogh Carel van
Gelre.

[[4]] Gereijst tot Kalis, ende gemaeckt
een nieuwe Compositie, met de Stapelaers
vande Draperije, voor thien Jaren, ende waren uijt
14 Dagen.

[[5]] Gereijst inden Hage, omme Mr. Frans
van Leeuwen tot Pensionaris te hebben.

[[6]] Anno 1517. Met de Steden van
Delft gecommiteerd, van de Brouwerije, datmen op
de Dorpen in Hollant, niet en zoude eenige
Brouwerijen stellen.

[1] [Houwelijck van onsen genadigen Heer ende Dochter van Vranckrijck.] in de marge
[2] [gelderse nemende Nieupoort] in de marge
[3] [Bestant van Hartogh Carel van Gelder.] in de marge
[4] [Stapelaers vande Draperie.] in de marge
[5] [Mr. Frans van Leeuwen Pensionaris.] in de marge
[6] [Brouwerijen op Dorpen.] in de marge

[61] Betaald voor een kwartier hout en turf, om een vreugdevuur te maken vóór het stadhuis, ter gelegenheid van het huwelijk van onze Genadige Heer met de prinses van Frankrijk.

In 1516 nemen de Geldersen Nieuwpoort in, waarna de Stadhouder het herovert.

In Antwerpen werd overleg gevoerd of de Genadige Heer de Koning een bestand zou sluiten met hertog Karel van Gelre.

Naar Calais gereisd en daar een nieuwe overeenkomst gemaakt met de handelaren in draperieën voor tien jaar. Ze waren veertien dagen op reis.

Naar Den Haag gereisd om mr. Frans van Leeuwen tot pensionaris te laten benoemen.

In 1517 met de stad Delft overeengekomen inzake het brouwen, dat men op de dorpen in Holland geen brouwerijen zou mogen vestigen.