Gasthuis

VARIA

10v

Kopie
Wij, de magistraat van Gouda, maken aan alle mensen bekend, dat wij, met toestemming van de vroedschap, middels deze open brief, het grote ziekenhuis van Gouda, dat gesticht is in de naam van God en de heilige jonkvrouw St. Catherina, aan de gemeenschap hebben geschonken. Voor het onderhoud van dat ziekenhuis en ten behoeve van de armen geven wij ook onze kraan, die staat aan de oostzijde van de haven, voor het ziekenhuis, en ook onze steenplaats, die ligt buiten het Dijkspoorts huis, ten westen van de IJsseldijk, binnen de vrijheid van Gouda. Alles wat de kraan en de steenplaats opbrengen, mag het ziekenhuis in eigendom gebruiken tot in lengte van dagen voor het onderhoud en ten behoeve van de armen, precies zoals Gouda het voordien in eigendom had en gebruikte. Bij deze maken wij bekend dat wij onze stadszegel aan deze brief hebben gehangen op St. Lucas in 1429.

JOHAN BLAEU

5

Hier zijn ook verschillende befaamde Godshuizen, zoals het gasthuis, waar arme, zieke en krankzinnige mensen worden opgevangen en gevoed.......

FRANCO DE VRIJE

95

De Gasthuiskerk of –kapel wordt zo genoemd omdat deze naast en op de grond van het Catharina Gasthuis is gelegen en ook omdat hij ten dienste van de zieken van dit Gasthuis stond. Hij is waarschijnlijk van dezelfde ouderdom als het Gasthuis, dat aangegeven wordt met het jaartal 1408 toen de regenten van de Gasthuiskapel in het levensonderhoud van priester ................ voorzagen.