Oude Vrouwenhuis

JOHAN BLAEU

5

Hier zijn ook verschillende befaamde Godshuizen, zoals het gasthuis, waar arme, zieke en krankzinnige mensen worden opgevangen en gevoed, een Oude Vrouwenhuis genaamd het Sint-Elisabeth Gasthuis, een Heilige Geest- of weeshuis en een leprozenhuis. Ook is er een aalmoezeniershuis, waar men aalmoezen aan de behoeftigen uitreikt en de wezen van onbekenden onderhoudt. Deze werd in het jaar 1586 gesticht en is door de goede orde en liefdadigheid van de burgers in korte tijd van middelen die nodig zijn voor het onderhoud van de armen voorzien. Hieruit blijkt dat de inwoners van Gouda altijd zeer veel initiatief hebben betoond om de behoeftigen te helpen.

FRANCO DE VRIJE

134

Kloosters

Het klooster en de kapel van Maria Magdalena, zuster van Lazarus en Martha, waren gelegen aan de Kleiweg en strekten zich van daar uit naar de vestingmuren van de stad.

De kerk die erbij hoort, is in het jaar ...... afgebroken en de overgebleven tufstenen zijn gebruikt voor de herbouw van de afgebrande parochiekerk die naar alle waarschijnlijkheid op het plein van de tegenwoordige Varkensmarkt heeft gestaan.

Dit klooster dat aan de stad toebehoort, heeft later de naam Oude Vrouwenhuis ofwel Sint-Elisabeth Gasthuis gekregen.

Het Vrouwenhuis geeft toelagen 1) aan tweeënveertig oude vrouwen van boven de 50 jaar. Voor dertig van hen zijn plaatsen ter beschikking gesteld door particulieren. Het huis is door hun voorgangers aangekocht. De overige twaalf in de steek gelaten vrouwen werden door de regenten in die tijd en wel gedurende hun hele leven in de kost gehouden en van drank en kleding voorzien.

1) Proveniers waren welvarende stedelingen die een bedrag betaalden voor onderdak, eten en drinken tot het einde van hun leven. De uitkeringen werden proven genoemd, afgeleid van het oud-Hollandse woord “preuve”. Preuves zijn dus uitkeringen in geld of natura die op gezette tijden werden verstrekt. SAMH, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, inv.nr. 7